THÔNG TIN CHUNG:

  • Họ và tên: Nguyễn Lê Phi Sơn
  • Chức vụ: trưởng phòng thu mua
  • Công ty: Seikosha
  • Chuyên môn: quảng cáo ngoài trời
  • Email: son.nguyen@skv-vn.com
  • Điện thoại: 0968 638 977

________________________________

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN:

  • Quản trị viên Page Max & OOH